• Informacje ze stołówki szkolnej

     REGULAMIN STOŁÓWKI

     1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków wydawanych przez kuchnię szkolną dla uczniów szkoły.

     2. Obiady wydawane są dla:

     a) uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,

     b) uczniów których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy.

     3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 – 15.30

     4. Opłatę za obiady należy uiszczać do dnia 20 danego miesiąca. Opłaty można dokonać przekazem bankowym lub przez Internet na konto PKO Olecko nr 84 1020 4724 0000 3302 0007 5051 lub w SEKRETARIACIE SZKOŁY.

     5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

     6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

     7. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

     8. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań.

     9. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić księgowość szkoły, kucharkę lub pedagoga szkolnego. Odpisy za obiady dokonywane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 8.10, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zwrot nadpłaty nastąpi na koniec miesiąca okresu rozliczeniowego.

     10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

     11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.

     12. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do księgowości szkoły osobiście lub telefonicznie (87 5202085) do godziny 15.00 przed dniem, w którym dziecko nie będzie korzystało z obiadu lub w tym dniu do godz. 8.10 celem odliczenia należności za niewykorzystany obiad.

     13. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, tornister przed stołówką..

     14. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

     15. W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy dzień.

     16. W stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).

     17. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

     18. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2010 r.